شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی

بازدید و بررسی

بازدید و بررسی بدنه های زیرآبی،پروانه و ساختمان کل کشتی

بازدید و بررسی امکانات مخابراتی وسایل کمک ناوبری،عمق یاب، قطب نما و غیره

بازدید و بررسی ایمنی و کنترل صدمات(وسائل آتش نشانی و غیره)

بازدید و بررسی وسائل و امکانات نجات در دریا(قایق نجات بادی، جلیقه نجات، فشفشه ها، منورها، فرستنده های SART,EPRIB)

بازدید و بررسی چراغهای راه(ناوبری و عملیاتی) طنابها و استانداردهای آنها

بازدید و بررسی امکانات تدارکاتی

تعمیرات،تامین و نگهداری

داکینگ کشتی ها و شناورهای دریایی تا 5000 DWT

تعمیر انواع کشتی و شناور دریایی درون آب و خارج از آب

تامین قطعات و تعمیرات موتور، ژنراتورها و سایر دستگاه های رانش کشتی

تامین سرویس وسائل کمک ناوبری، رادیوئی و مخابراتی، چراغهای راه و عملیاتی

تامین وسائل مورد نیاز کشتی از قبیل قرقره، طناب، تور حمل کالا، شاکل، ابزارهای مورد نیاز و غیره

تعمیرات موتور، ژنراتور، بدنه های روی آبی، زیرآبی و حوضچه خشک

از آبگیری شناورها

تعمیر انواع کشتی و شناور دریایی درون و خارج از آب
از آبگیری شناورها
بازدید و بررسی ایمنی و کنترل صدمات
داکینگ کشتی