شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی