شرکت تعاونی سفینه جنوب
تولید پرورش میگو متراکم

آدرس: بوشهر، خیابان 

تلفن : ۵

تماس با ما