شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
0
چین روی دریا نیروگاه خورشیدی ساخت
چین بدلیل کمبود فضای خاکی، پنلهای خورشیدی را روی دریا قرار داده در صورتی که یک سوم خاک ایران بیابان است و اگر به پنلهای خورشیدی مجهز شود میتواند انرژی تمام مردم دنیا را تامین کند.
چین روی دریا نیروگاه خورشیدی ساخت
چین روی دریا نیروگاه خورشیدی ساخت عکس

چین بدلیل کمبود فضای خاکی، پنلهای خورشیدی را روی دریا قرار داده در صورتی که یک سوم خاک ایران بیابان است و اگر به پنلهای خورشیدی مجهز شود میتواند انرژی تمام مردم دنیا را تامین کند.

چین روی دریا نیروگاه خورشیدی ساخت عکس
چین روی دریا نیروگاه خورشیدی ساخت عکس