شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
0
بهبود فضای کسب ،اصلی ترین راه حمایت ازتولید
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بر نقش رسانه ملی در آسیب شناسی عملکرد دستگاه های دولتی و توسعه و بهبود راهکارهای جدید برای حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی تاکید کرد.
بهبود فضای کسب ،اصلی ترین راه حمایت ازتولیدبه نقل از واحد مرکزی خبر، حمیدرضا صافدل در گفتگو با رادیو گفت و گو اظهار داشت : مخاطبان شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ؛ مجموعه دولت، مجلس، تولید کننده و مصرف کننده است و هر کدام از این چهار گروه به نوبه خود بخشی از نقش حمایت از تولید ملی را ایفا می کنند و از آنجایی که تولید در وضع فعلی با مشکلاتی مانند ضرورت تامین سرمایه لازم برای بازسازی و پول در گردش رو بروست، دولت و مجلس نقشی حمایتی جدی برای توسعه زیرساخت ها دارند. وی با بیان اینکه اصلی ترین موضوع برای تحقق شعار امسال بهبود فضای کسب و کار است که با زیر شاخه شاخص تجارت فرامرزی ارتباطی مستقیم دارد، ادامه داد: بنگاه ها با افزایش کیفیت تولید کمک می کنند تا مصرف کننده با رغبت و رضایت ، کالای بهینه تولید ملی را از میان کیفیت های رقابتی انتخاب کنند. صافدل افزود : توجه به بهبود فضای کسب و کار و برطرف کردن موانع این مسیر می تواند باعث توسعه تجارت شود که به معنای تسهیل در تامین مواد اولیه تولید، متناسب با شعار امسال و نیز تسهیل توسعه صادرات برای جهش صادراتی است. رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد : نقش رسانه ملی برای آسیب شناسی عملکردهای گذشته دستگاه های دولتی و همچنین توسعه و بهبود راهکارهای جدید برای حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی می تواند بسیار موثر باشد.