شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
خبر دریایی
خبر دریایی
[۱۳۸۹-۱۱-۲۷]